chocolatex3

26 tekstów – auto­rem jest cho­cola­tex3.

Mil­czałam, bo wie­działam, że war­to cze­kać .. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 grudnia 2010, 19:43

Była jedną z tych dziew­czyn, o których źle się mówiło... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 grudnia 2010, 12:26

Szu­kała praw­dzi­wego mężczyz­ny wśród samców. Sa­ma stała się suką. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 11 listopada 2010, 18:45

To jed­na z dziew­czyn, za którą ciągnie się ma­sa kłopotów. Wys­tar­czy, że raz na nią spoj­rzysz i za jej cu­dow­ne włosy i błysk w oku jes­teś w sta­nie od­dać wiele. Jest ta­ka wspa­niała, lecz za­nim się zo­rien­tu­jesz jej już nie będzie, odej­dzie do następnego. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 listopada 2010, 20:18

` Przep­raszam nie chciałam się za­kochać . ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 października 2010, 18:19

Kocham na ciebie pat­rzeć, od­ry­wając wzrok od książki,siedząc na szkol­nym pa­rape­cie. Myślę, że faj­nie byłoby Cię mieć... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 21 czerwca 2010, 15:19

A ja zno­wu będę sie­dzieć przy ok­nie, pat­rzeć na spa­dające krop­le deszczu i pić ta­nie wi­no z bied­ronki. Może w końcu zro­zumie, jak bar­dzo mi na nim zależy... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 4 czerwca 2010, 14:08

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 26 maja 2010, 19:57

Sza­nuj ją, bo jest jedną z tych, które nie wszys­cy mogą mieć... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 23 maja 2010, 10:14

`I te Two­je cze­kola­dowe oczy ` 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 maja 2010, 12:05
chocolatex3

. . .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chocolatex3

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność